Avtal-Webbhotell

Vi har flyttat till INDUSTRIGATAN 21 A i Lomma

§ 1 Allmänt

1.1 Detta är ett användaravtal mellan IT Service Syd AB med orgnr: 556821-9165, och kund/beställare (nedan kallad kund), avseende webbhotellstjänster (nedan kallat webbhotell).

1.2 När Ni beställer en tjänst från oss, går Ni med på att följa vårt användaravtal. Användaravtalets mening är att se till att våra kunder använder våra tjänster med hänseende till andra Internetanvändarnas rättigheter och i överensstämmelse med vår nätverksmiljö.

1.3 Kund kan vara myndig fysisk eller juridisk person. Kund får inte upplåta eller sälja delar av webbhotell till ytterligare part. Kund kan delegera drift och uppdateringar av webbsidor etc. till annan fysisk eller juridisk person, detta begränsar dock inte kundens ansvar enligt detta avtal.

1.4 IT Service Syd AB har rätt, men har ej skyldighet, att undersöka kundens betalningsförmåga genom sedvanlig kredit- eller företagsupplysning. Vidare äger IT Service Syd AB rätt, men ej skyldighet, att begära registreringsbevis, registerutdrag eller andra intyg för att fastställa beställarens rätt att teckna firman för juridisk person.

§ 2 Avtalstid

2.1 Avtalet påbörjas när bekräftelse utfärdas av IT Service Syd AB. Avtalet löper 12 månader i taget om ej annat är överenskommet.

2.2 Kund har rätt att frånträda avtalet genom att meddela IT Service Syd AB om detta inom 14 dagar från det att avtalet påbörjas, detta i enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen. Rätt till frånträde av avtalet enligt denna princip innefattar även juridiska personer.

2.3 Avtalet kan av kund sägas upp när som helst. Uppsägning kan ske skriftligen eller muntligen. Uppsägningstiden är 30 dagar

2.4 Avtalet kan av IT Service Syd AB sägas upp om kund bryter mot de villkor som framgår av detta avtal. Denna uppsägning skall ske skriftligen och det ska tydligt framgå när avtalsuppsägningen träder i kraft.

§3. Avgifter

3.1 IT Service Syd AB tillämpar förskottsbetalning på samtliga abonnemang. Faktura skickas ut C:a 60 dagar innan ny avtalsperiod påbörjas från år två. Första året kommer faktura strax efter beställning.

3.2 Följande extra avgifter godkänns av kunden vid beställning, förutom de tjänster som beställs.

  • En startavgift på 150 kr tillkommer på första fakturan.
  • 25% moms tillkommer på alla våra priser (om ej annat anges)
  • Vid påminnelse faktureras en avgift på fn. 50 kr
  • Vi fakturerar med 20 dagar netto.
  • Vi debiterar en dröjsmålsränta på 24% efter förfallodatum.
  • Vid utebliven betalning eller innestående kundfodringar har IT Service Syd AB rätt att stänga av kundens ALLA konton tills det att de obetalade fakturorna är reglerade.
  • Vid återaktivering av konto debiteras en avgift på 150kr.
  • Kunden skall meddela IT Service Syd AB omgående vid adressändring, eventuella kringkostnader debiteras kund. Adressändring kan göras via E-post eller brev.

 

3.3 Kund skall snarast meddela IT Service Syd AB om faktura anses felaktig. Har kund i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall IT Service Syd AB medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet.

3.4 I de fall kunden har några invändningar eller synpunkter på felaktigheter i en faktura skall dessa göras innan förfallodatumet annars förloras rätten att göra invändningar mot fakturan.

3.5 IT Service Syd AB har rätt att ta bort abonnemang och domän vid obetald faktura. Fakturor som ej är bestridda före passerat förfallodatum anses godkända och skall betalas.

3.4 I de fall avgifter för IT Service Syd ABs tjänster ändras, meddelas kunden om detta på IT Service Syd ABs hemsida, usb.edenfjord.se, och den kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod. Avgiftssänkning behöver däremot inte annonseras i förväg. I de fall kunden inte godkänner en prishöjning har kunden rätt att säga upp sitt abonnemang senast 30 dagar efter att prishöjningen trätt i kraft. Avgiftsändring meddelas skriftligen och kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod.

3.5 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

3.6 I de fall abonnemanget blivit avstängt på grund av missbruk av avtal samt olagligt användande återbetalar IT Service Syd AB inga abonnemangsavgifter eller domänkostnader.

3.7 För övriga priser och avgifter, se gällande prislista http://www.itservicesyd.se

§4. Överlåtelser

4.1 Kund får överlåta webbhotell till annan part efter IT Service Syd AB medgivande. Överlåtelse och medgivande sker skriftligen och träder i kraft från det datum IT Service Syd AB har medgivit överlåtelsen. Frånträdande kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Tillträdande kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten.

4.2 IT Service Syd AB får överlåta webbhotell till annat företag som övertar de rättigheter och skyldigheter som IT Service Syd AB har gentemot kunden.

§5. IT Service Syd ABs ansvar

5.1 IT Service Syd AB utövar ingen kontroll över information som hanteras inom webbhotellet och IT Service Syd AB är således inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador som uppkommit till följd av medvetet eller omedvetet agerande från kund. IT Service Syd AB ansvarar inte för skada som uppstått till följd av virus eller obehörigt intrång eller påverkan av IT Service Syd AB servrar.

5.2 IT Service Syd AB ansvarar endast för skador som orsakats genom grov eller medveten försummelse av IT Service Syd AB eller anlitad underleverantör. IT Service Syd AB skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde motsvarande avgiften för webbhotell under gällande avtalsperiod. Ersättning utgår inte för indirekt skada, såsom minskad produktion eller omsättning för kund eller kunds kunder.

5.3 Krav på skadestånd ska framföras skriftligen till IT Service Syd AB och inkomma inom skälig tid efter det att kund märkt eller bort märka grunden för kravet.

§6 Kunds ansvar

6.1 Kund ansvarar för att information som hanteras inom webbhotellet inte strider mot svensk eller internationell lag, upphovsrätt eller är av pornografisk natur. Materialet får inte heller vara av sådant slag att det kan uppfattas såsom stötande.
I tveksamma fall gäller IT Service Syd ABs tolkning av materialet i varje enskilt fall.

<

6.2 Kund ansvarar för att skyndsamt agera om IT Service Syd AB uppmanar kund att ta bort information inom webbhotellet som inte är acceptabelt bruk. webbhotellet är avsett för hemside- och e-postbruk. IT Service Syd AB förbehåller sig rätten att fritt pröva om information som hanteras inom webbhotellet är acceptabelt.

6.3 IT Service Syd AB har rätt att kontrollera information som hanteras inom webbhotellet i samband med felsökning eller om det föreligger misstankar om brott mot dessa villkor. IT Service Syd AB har även rätt att med omedelbar verkan ta bort eller flytta information som hanteras inom webbhotellet om denna information orsakar skada för IT Service Syd ABs kunder, servrar eller nätverk.

§7 Övrigt

7.1 Respektive part i detta avtal ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag, restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i energitillförseln eller uteblivna leveranser från underleverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder part inte har kunnat undvika eller övervinna. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av omständighet som angivits ovan har vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

7.2 IT Service Syd AB har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor annonseras skriftligen, via denna hemsida.